© Copyright 2018 Jørgensen Appliance a/s · Our use of Cookies
Language / Sprog
gbdk

Almindelige leveringsbetingelser

MED MINDRE DER FORELIGGER ANDEN SKRIFTELIG AFTALE, leverer Jørgensen Appliance A/S sine produkter på følgende måde:

1. Vore tilbud er frit blivende med hensyn til pris, mængde, leveringstid og leveringsmulighed. Ordrer er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse forligger fra os.

2. Jørgensen Appliance A/S forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af kursændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, transportomkostninger, toldsatser, statsindgreb eller andre forhold, som Jørgensen Appliance A/S ikke er herre over. For den leverede totalkvantitet forbeholdes en margin af plus/minus 10% på de specificerede kvanta.

3. Jørgensen Appliance A/S forbeholder sig fuld ejendomsret over solgte varer, indtil samtlige tilgodehavender er betalt. Køber er dog berettiget til efter ordentlige forretningsprincipper at råde over varerne.

4. Leveringstiden opgives tilnærmelsesvis. Jørgensen Appliance A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelse som følge af strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende, eller som følge af regeringsforanstaltninger, transportforhindringer, herunder is hindringer eller transportuheld, forsinket eller mangelfuld levering af rettidigt bestilte materialer, svigtende kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder, eller i øvrigt andre forhold, som Jørgensen Appliance A/S ikke med rimelighed kan siges at være herre over. Annullering af ordrer på grund at forsinket leveringstid kan ikke anerkendes, såfremt speciel overenskomst herom ikke foreligger.

5. Jørgensen Appliance A/S tager forbehold over for eventuelle misvisende oplysninger, som eventuelt er givet i brochurer, anvisninger, tegninger, tekniske data og andre specifikationer samt mundtlig teknisk service. Køber kan ikke i nogen relation støtte nogen ret på nævnte materiale.

6. Jørgensen Appliance A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, når dette ikke har indflydelse på kvalitet, ydelse eller udseende. Det gælder også allerede bestilte produkter.

7. Forvolder en leverance fra Jørgensen Appliance A/S skade, er Jørgensen Appliance A/S ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Jørgensen Appliance A/S. Jørgensen Appliance A/S har intet ansvar for skade på løsere eller fast ejendom. Jørgensen Appliance A/S har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I det omfang Jørgensen Appliance A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Jørgensen Appliance A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Jørgensen Appliance A/S i anledning af skader, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Jørgensen Appliance A/S leverancer.

8. Jørgensen Appliance A/S må have eventuelle reklamationer i hænde senest 8 dage efter varens ankomst. Reklamationer berettiger ikke til ikke at overholde betalingsbetingelserne.

9. Ved overskridelse at betalingsbetingelserne beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned. Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter.

10. Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne følgende bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved det for Jørgensen Appliance A/S gældende værneting i Danmark.

11. Skulle en bestemmelse i disse forretningsbetingelser eller en bestemmelse inden for rammerne at en anden aftale, være eller blive ugyldig, vil gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler ikke blive berørt heraf.

Concrete5 CMS - PageOne webdesign 2013